సమాచారము

04-12-2018
స్వాతి సంధర్భముగా ప్రత్యేక పూజ మరియు అన్న ప్రసాద వితరణ కలదు.భక్తులందరు పాల్గొని స్వామి కృపాకటాక్షములు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాము>

07-11-2018
స్వాతి సంధర్భముగా ప్రత్యేక పూజ మరియు అన్న ప్రసాద వితరణ కలదు.భక్తులందరు పాల్గొని స్వామి కృపాకటాక్షములు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాము>

11-10-2018
స్వాతి సంధర్భముగా ప్రత్యేక పూజ మరియు అన్న ప్రసాద వితరణ కలదు.భక్తులందరు పాల్గొని స్వామి కృపాకటాక్షములు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాము>


pavana.mp3