జ్యోతిర్లింగాలు

#పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలు

#ఈ పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాల ర్శన ఫలాలుఈ పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలను చూసినా, తాకినా, పూజించినా తలచినా మానవులు ఇహపర సుఖాలను పొందుతారు.

1 . సౌరాష్ట్ర దేశంలో చంద్రనిర్మితమైన, అయన పేరు తోనే అలరారుతున్నకుండంలో స్నానంచేసి, అక్కడ సోమనాథ జ్యోతిర్లింగాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించిన వాళ్ళు కుష్ఠాపస్మారక్షయాది రోగవిముక్తులై ఆయురారోగ్యాలతో,భోగభాగ్యాలతోజీవిస్తారు.
2 . ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని శ్రీశైలంలో మల్లిఖార్జుననామంతో వెలసిన శివుడి జ్యోతిర్లింగారాధన వలన సర్వవిధ దరిద్రాలు సమసిపోయి, సద్యశ్శుభాలేర్పడి, అనంతరం మోక్ష పదం కలుగుతుంది.
3 . ఉజ్జయిని ‘మహాకాల’ నామకమైన జ్యోతిర్లింగార్చనవలన భయ రాహిత్యం, విద్యాపాటవం, భోగభాగ్యాలూ సమకూరి అన్నింటా విజయం.
4 . అమరేశ్వర, పరమేశ్వర, ఓంకారేశ్వారాది సార్థకనామధేయలాతో ఓంకారేశ్వారంలో వెలసిన శివుడి జ్యోతిర్లింగాన్ని పూజించడం వలన ఇహపరాలు రెండింటాకృతార్థత లభిస్తుంది.
5 శ్రీహరియొక్క రెండు అంశలైన నరనారాయణుల ప్రార్థనతో ఆవిర్భవించిన జ్యోతిర్లింగం హిమవత్పర్వతం మీద వుండి. కేదారేశ్వరుడిగాపేరు వహించిన ఇక్కడి లింగారాధన సర్వాభిష్టాలనూ నెరవేరుస్తుంది.ఇక్కడి రేతః కుండంలోని నీళ్ళతో మూడుసార్లు ఆచమించడమే ముక్తికి చేరువ మార్గమని ముని వాక్యం.
6 . ఢాకిని అనే ప్రదేశంలో ఉన్న జ్యోతిర్లిగం పేరు భీమశంకరలింగం. ప్రాణావసానుడై ఉన్న భక్తుడి రక్షణార్థమై వెలసిన ఈ లింగారాధన వలన అన్ని విధాల భయాలూ అంతరించి, శత్రుజయం కలుగుతుంది. అకాలమృత్యువులు తప్పిపోతాయి.7 . సర్వప్రపంచం చేతా సేవించబడుతూన్న విశ్వేశ్వరలింగంకాశీలో ఉంది. ఈ పుణ్యక్షేత్ర దర్శనమాత్రం చేతేనే సమస్తమైన కర్మబంధాల నుంచీ విముక్తులౌతారు.ఇక్కడ కొన్నాళ్ళు నివసించినా, లేదా కాలవశాన ఇక్కడనే దేహం చాలించినవాళ్ళు మోక్షాన్నే పొందుతారు.
8 . మహారాష్ట్ర నాసిక్ లో ఉన్న జ్యోతిర్లింగం పేరు త్రయంబకేశ్వర లింగం. దీని ఆరాధన వలన అన్ని కోరికలూ తీరుతాయి. అపవాదులు నశిస్తాయి.
9 . చితాభూమిలో ఉన్న జ్యోతిర్లింగం వైద్యనాథుడు. ఈ లింగారాధన వలన భుక్తి ముక్తులే కాకుండా అనేక విధాలైన వ్యాధులు హరించబడతాయని ప్రతీతి.
10 . నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం. ఈ లింగ దర్శనార్చనాడుల వలన సమస్తమైన భవభయాలే కాకుండా, మహాపాతక ఉపపాతాకాలు కూడా నశించిపోతాయి.
11 . శ్రీరాముని కోరికమేరకు రామేశ్వరంలో జ్యోతిర్లింగంగావెలిసిన శివుడు, రామేశ్వరుడనే పేరుతోనూనే రాజిల్లుతున్నాడు. కాశీలోని గంగా జలాన్ని తెచ్చి, ఇక్కడి లింగానికి అభిషేకంచేసిన వాళ్ళు జీవన్ముక్తులవుతారని ప్రఖ్యాతి.
12 ‘ఘృష్ణేశ్వరుడు’. శివాలయమనే కొలనులో భక్తరక్షణార్థమైప్రభవించిన ఈ స్వయంభూలింగం భక్తుల ఇహపర భోగాలను అందజేస్తుంది.

#హరహర మహదేవ శంభో శంకర నమః శివాయ.*శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్*
:dizzy::sun_with_face::earth_americas::crescent_moon::star2::triangular_flag_on_post:

సౌరాష్ట్రదేశే విశదే తిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకలావతంసం
భక్తి ప్రదానాయ కృపావతీర్థం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే!!

శ్రీ శైలశృంగే విబుధాతిసంగే తులాద్రితుంగేపి ముదావసంతమ్
తమర్జునం మల్లికాపూర్వ మేకం నమామి సంసారసముద్ర సేతుమ్!!

అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తి ప్రదానాయచ సజ్జనానామ్
అకాలమృత్యో: పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాల మహాసురేశమ్!!

కావేరికా నర్మదయో: పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ
సదైవ మాంధాతృపురే వసంత మోంకార మీశం శివమేకమీడే!!

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికా నిధానే సదా వసంతం గిరిజా సమేతమ్.
సురాసురారాధిత పాదపద్మం శ్రీ వైద్యనాథం త మహం నమామి!!

యామ్యేసదంగే నగరేతి రమ్యే విభూశితాంగం వివిధై శ్చభోగై:
సద్భక్తి ముక్తిప్రద మీశ మేకం శ్రీ నాగనాథం శరణం ప్రపద్యే!!

మహాద్రిపార్శ్యేచ తటేరమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రై:
సురాసురై ర్యక్షమహోరగాద్యై: కేదారమిశం శివమేకమీడే!!

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం గోదావరితీర పవిత్రదేశే
యద్దర్శనాత్పాతకమాశునాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబక మీశమీడే!!

సు తామ్రాపర్ణీ జలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖై రసంఖ్యై:
శ్రీ రామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి!!

యం ఢాకినీశాకినికా సమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాతనైశ్చ
సదైవ భీమాది పద ప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్తహితం నమామి!!

సానంద మానందవనే వసంత మానందకందం హతపాపబృందమ్
వారాణసీనాథ మనాథనాథం శ్రీ విశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే!!

ఇలాపురే రమ్యవిశాల కే స్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వేరేణ్యమ్
దేవం మహోదారాతర స్వభావం ఘ్రుష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే!!

జ్యోతిర్మయ ద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం ప్రో క్తమిదం క్రమేణ
స్తోత్రం పఠిత్వామనుజో తిభక్త్యాఫలం తదలోక నజం భజేచ్చ!!