పంచాక్షరీ రహస్యం

పంచాక్షరి ఆరురకాలు.
అవి స్థూలపంచాక్షరి (నమశ్శివాయ),
సూక్ష్మ పంచాక్షరి (శివాయ నమః),
కారణ పంచాక్షరి (శివాయ శివ),
మహాకారణ పంచాక్షరి (శివాయ),
మహామను లేదా ముక్తి పంచాక్షరి (శి).

నమః అంటే నమస్కారము.
శివాయ నమః అంటే శివభగవానునకు నమస్కారములు.
దేహదృష్టితో చూసినప్పుడు జీవుడు శివుడికి సేవకుడు.

'నమః' జీవాత్మను సూచిస్తుంది.
'శివ' అనేది పరమాత్మను సూచిస్తుంది.
'ఆయ' అనేది ఐక్యాన్ని లేదా జీవాత్మ, పరమాత్మల ఉనికిని సూచిస్తుంది.

అందుకే శివాయ నమః అనేది జీవాత్మ, పరమాత్మల ఏకత్వాన్ని సూచించే 'తత్త్వమసి' లాంటి మహావాక్యం.

ప్రణవం అనేది భగవంతుని (వడ్లగింజ) బాహ్యరూపం (పొట్టు) మరియు
పంచాక్షరి అనేది అంతఃస్వరూపం (బియ్యపు గింజ). ప్రణవము మరియు పంచాక్షరి ఒక్కటే.

ఐదు అక్షరాలు భగవానుని ఐదు కర్మలను సూచిస్తాయి.,
అవి ఏమిటంటే..
సృష్టి,
స్థితి,
సంహారం,
తిరోధానం,
అనుగ్రహం.
అవి పంచభూతాలను మరియు వాటి కలయికతో ఏర్పడిన సమస్త సృష్టిని/ జీవాలను సూచిస్తాయి.
ఓం నమః శివాయ..!!:pray:

లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు..!!:bouquet: