.
( అప్సరసలు. )
.
స్వర్గంలో దేవతలను నాట్యగానాలతో అలరించేందుకు నియనించబడీనవారు అప్సరసలు.

రంభ
ఊర్వశి
మేనక
తిలోత్తమ
ఘృతాచి
సహజన్య
నిమ్లోచ
వామన
మండోదరి
సుభోగ
విశ్వాచి
విపులానన
భద్రాంగి
చిత్రసేన
ప్రమోచన
ప్రమ్లోద
మనోహరి
మనోమోహిని
రామ
చిత్రమధ్య
శుభానన
సుకేశి
నీలకుంతల
మన్మదోద్దపిని
అలంబుష
మిశ్రకేశి
ముంజికస్థల
క్రతుస్థల
వలాంగి
పరావతి
మహారూప
శశిరేఖ