విరాళములు

దాతల వివరాలు

**ఆలయం నిర్మాణములో ఉన్నది. విరాలములు ఇవ్వగోరు దాతలు ఆలయ కార్యనిర్వాహకులను సంప్రదించండి-పోన్ నం. 9951773665

Name & Family details Donation name Amount Pay link
Y Lakshmi Narayana Reddy
Padmavathi

Amarnatha Reddy
Gotram: veyyi gadapala

kitchen room Rs 1000/- Pay here to renewal

Get Receipt here

శ్రిమతి భారతి & శ్రీ బాలిశెట్టి నరసింహ ప్రసాదు
కుటుంబం.
వజ స్థంభ దాతలు : Rs25000 Pay here to renewal

Get Receipt here

శ్రమతి యం.ఉషా & యం సుబ్బరాయుడు
కుటుంబము
ఆగష్టు2018లో జరుగు
స్వామి కళ్యాణోత్సవ
పూజా సామాగ్రి ధాతలు:
Pay here to renewal

Get Receipt here

ఎ.సుజాతమ్మగారు
మరియు కుటుంబసభ్యులు.
స్వామివారి మరియు అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు
,తలంబ్రాల బియ్యం మరియు
అమ్మవారికి మంగళసూత్రం ఆగష్టు2018లో
జరుగు స్వామివారి కళ్యాణోత్సమునకు
Pay here to renewal

Get Receipt here

Pay here to renewal

Get Receipt here

Pay here to renewal

Get Receipt here

Pay here to renewal

Get Receipt here