రమణ మహర్షి దివ్యభోధ

భగవంతుని కోసం అన్వేషిస్తున్నాను .... అనుకునే సాధకుని కోసం రమణుని సమాధానం.

ఎక్కడ భగవంతుని అన్వేషిస్తున్నావు ?,
బయట వున్నాడా భగవంతుడు ?
లేక లోపల వున్నాడా భగవంతుడు .?
ఎక్కడవున్నాడు అని వెతుకుతున్నావు ?

ఉన్నది అంతా ఒక శక్తి మాత్రమే .ఈ సృష్టిని నడిపిస్తున్నది ఒక శక్తి మాత్రమే.
దానిని కను గొనడము ,
అన్వేషించడము ఎవ్వరితరము కాదు .
సాక్షాత్ ఆ పరమేశ్వరుని తరము కూడా కాదు .

ఎందుకంటే 
ఆది ,
అంతమూ ,
చావు ,
పుట్టుక ,
అందము ,
వికారము ,
స్వార్ధము ,
నిస్వార్ధము ,
కోరిక ,
కోరిక లేకపోవడము ,
సుఖము ,
దుఃఖము ,
ఆనందం ,
విచారం - 
ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలావున్నాయి గుణాలు .

ఈ గుణాలులో ఎదో ఒక గుణము ఆ భగవంతునికి వున్నా ఆ భగవంతుని కోసం సాధకుడు అన్వేషించవచ్చును.

కాని ఏగుణాలు లేని , ఏ ఆకారము లేని ఆ భగవంతుని కోసం ఎక్కడ ఉన్నాడని వెతుకుతావు ?

ఉన్నదంతా ఒక శక్తి మాత్రమే అదే నీవనుకునే భగవంతుడు .

ఆ శక్తి నీవు ఈ భౌతిక కనులతో చూడలేవు .

నీయొక్క దివ్య చక్షువుతో మాత్రమే అనుభూతిని పొందగలవు .

భగవంతుడు కాంతి స్వరూపుడూ ఆ కాంతి ఇలావుంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ శరీరాన్ని పొందిన మానవునికి , ఆ భగవంతుని అనుభూతి పొందిన సాధకుడు చెప్పలేడు .

ఎందుకంటే చెపితే అర్థం చేసుకునే స్థితిలో నీవు లేవు .

ఎందుకంటే నీవు భగవంతుడిని నీ ఇంటిలో ఉన్న ఫోటోలోనో , లేక నీ ఇంటిలో ఉన్న దేవుని మందిరంలోనో , లేక బయట ఉన్న గుడిలోనో ,లేక కొండల్లోనో , లేక కోనల్లోనో వున్నాడని వెతుకుతున్నవు ?

ఎక్కడ వున్నాడని వెతుకుతావు ?
ఎక్కడా నీకు కనబడడు నీ సమయం వృదా !
వెతక వలసినది నీలోపల ! 
వేసుకోవాల్సినది ప్రశ్న నీ లోపల .
నేనెవరు ?

భగవంతుడెవరు ?
ఎలా వుంటాడు ?
ఎక్కడ వుంటాడు ?
అసలు ఉంటే ఎలావుంటాడు ?

అసలు నేను ఈ భూమి మీదకు ఎందుకు వచ్చాను ?

ఏ పని నిమిత్తమై వచ్చాను ఈ సంసారం చెయ్యడానికి వచ్చానా ?

ధనము సంపాదించడానికి , పేరుప్రతిష్టలు , ఆస్తి , అంతస్తలు, హోదా , సంపాదించడానికి వచ్చానా ? 
అసలు దేనికోసం వచ్చాను ?
ఇవేమి నిర్దారించు కోకుండా , నీకు నీవు ప్రశ్నించుకోకుండా , నీప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోకుండా ,

భగవంతుని కోసం అన్వేషణ చేస్తున్నాను.... అంటావేమిటి ?

అసలు నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకున్నవా?

నేను ఎవరు ?
నేను ఎక్కడనుండి వచ్చాను ?
ఏపని నిమిత్తమై వచ్చాను ?
అసలు నా నిజమయిన లక్ష్యం ఏమిటి ?
నా లక్ష్యానికి నేను పొందుతున్న దానికీ గల సంబందం ఏమిటి ?
ప్రశ్నించుకో ?
సమాధానాలు పొందు . అప్పుడు అన్వేషించు భగవంతునికోసం....

నీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరికేంతవరకు భగవంతుని జోలికి వెళ్ళమాకు ,

నీకు తెలియదు భగవంతుని గురించి.

మరల ,నీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకోవడం గురించి పురోహితుల వద్దకు ,
జోతిష్య సిద్ధాంతుల వద్దకు ,
గుడిలో ఉన్న భగవంతుని ఆకారంలో ఉన్న విగ్రహంవద్దకు వెళ్ళకు అక్కడ సమాధానం దొరకదు .

అక్కడ దొరికేది నీ యెక్క భౌతికంగా వచ్చిన సమస్యకు పరిష్కారము ,లేక మనసు ప్రశాంతత దొరుకుతుంది .

అంతే కానీ నీ ప్రశ్నకు సమాధానము దొరికేది నీలోపలే ,

నీ అంతరంలోనే ,
అన్వేషించు,
శోధించు ,
ప్రశ్నించు ,
నిరంతరం కనుల మూసినా ,
తెరచిన , కూర్చున్న , నిలబడిన , పడుకున్నా ,
నడుస్తున్నా ,
ఏమిచేస్తున్న ఇదే ఆలోచన -

నేను ఎవరు ?

అని ప్రశ్నించుకో అదే సాధన....

ముందు నీకోసం అన్వేషించు ,

తరువాత భగవంతునికోసం 
నీకే అర్థమవుతుంది .

సమయము వృధా పోనియకు, సమయము చాలా తక్కువ ఉంది .

సమయము మించి పోనియ్యకు... ప్రశ్నించు ,
శోధించు.....

నేను ఎవరు ?????

Image may contain: 1 person, text