బ్రహ్మదేవుని నుండి సృష్టి 

( బ్రహ్మదేవుని నుండి సృష్టి )
.
1. దక్షుడు; 2. నారదుడు; 3. పులహుడు; 4. పులస్త్యుడు; 5. భృగువు; 6. క్రతువు; 7. అంగిరసుడు; 8. వసిష్ఠుడు; 9. మరీచి; 10. అత్రి; 
మరియు బ్రహ్మదేవుని ఇతర పుత్రులు - 
11. కర్దముడు; 12. నిరృతి; 13. సరస్వతి; 14. మన్మధుడు; 15. నీలలోహితుడు అను రుద్రుడు; 16. సనత్సుజాతుడు; 17. సనత్కుమారుడు; 18. సనందనుడు; 19. సనకుడు; 20.స్వాయంభువ; 21. శతరూప.
బ్రహ్మదేవుని సృష్టి విశేషాలు
3-367-సీ. నుండి 3-388-వ.
ఒక సగ దేహం నుండి - స్వాయంభువుడు; రెండో సగ దేహం నుండి - శతరూప; ఉద్భవించారు ఈ ఆది దంపతులకు → [1] పుత్రులు ప్రియవ్రతుడు; [2] ఉత్తానపాదుడు; పుత్రికలు [1]ఆకూతి(ఈమె భర్త రుచి ప్రజాపతి); [2]దేవహూతి (ఈమె భర్త కర్దమ ప్రజాపతి); [3] ప్రసూతి (ఈమె భర్త దక్ష ప్రజాపతి).

లీలా విశేషాలు నుండి → శబ్దబ్రహ్మ

ప్రాణంవల్ల → బృహతీ ఛందస్సు
మజ్జవల్ల → పంక్తి ఛ్చందస్సు
ఎముకలనుండి → జగతీ ఛందస్సు
కీళ్ళువల్ల → అనుష్టుప్ ఛందస్సు
మాంసం వలన → త్రిష్టుప్ ఛందస్సు
చర్మం నుండి → గాయత్రీ ఛందస్సు
రోమాలనుండి → ఉష్ణిక్ ఛందస్సు
హృదయంలోని ఆకాశంనుండి → ఓంకారం

ఉత్తర ముఖంనుండి → సువః వ్యాహృతి
పశ్చిమ ముఖంనుండి → భవః వ్యాహృతి
దక్షిణ ముఖంనుండి → భూః వ్యాహృతి
తూర్పు ముఖంనుండి → అన్వీక్షకి, త్రయి, వార్తా, దండనీతి న్యాయవిద్యా చతుష్కం

ఉత్తర ముఖంనుండి → సన్యాస ఆశ్రమం
పశ్చిమ ముఖంనుండి → వానప్రస్థ ఆశ్రమం
దక్షిణ ముఖంనుండి → గార్హస్థ్య ఆశ్రమం
తూర్పు ముఖంనుండి → బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం

ఉత్తర ముఖంనుంచి → చతురాశ్రమాలు లోని సన్యాసం
పశ్చిమ ముఖంనుంచి → చతురాశ్రమాలు లోని వానప్రస్థం
దక్షిణ ముఖంనుంచి → చతురాశ్రమాలు లోని గార్హస్థ్యం
తూర్పు ముఖంనుంచి → చతురాశ్రమాలు లోని బ్రహ్మచర్యం

ఉత్తర ముఖంనుంచి → ధర్మపాదం అయిన తపస్సు
పశ్చిమ ముఖంనుంచి → ధర్మపాదం అయిన దానం
దక్షిణ ముఖంనుంచి → ధర్మపాదం అయిన ధనం
తూర్పు ముఖంనుంచి → ధర్మపాదం అయిన విద్య

ఉత్తర ముఖంనుంచి → కర్మ తంత్రాలు వాజపేయం మరియు గోసవం
పశ్చిమ ముఖంనుంచి → కర్మ తంత్రాలు అస్తోర్యామం మరియు అతిరాత్రం
దక్షిణ ముఖంనుంచి → కర్మ తంత్రాలు చయనం మరియు అగ్నిస్టోమం
తూర్పు ముఖంనుంచి → కర్మ తంత్రాలు షోడశి మరియు ఉర్ధ్యము

అన్ని ముఖాలనుంచి → ఇతిహాస పురాణాలు

ఉత్తర ముఖంనుంచి → స్ధాపత్యం అనే శిల్పవేదం
పశ్చిమ ముఖంనుంచి → గాంధర్వవేదం
దక్షిణ ముఖంనుంచి → ధనుర్వేదం
తూర్పు ముఖంనుంచి → ఆయుర్వేదం

ఉత్తర ముఖంనుంచి → బ్రహ్మ ఋత్విక్కు చేసే ప్రాయశ్చిత్తం అనే కాండ
పశ్చిమ ముఖంనుంచి → ఉద్గాత చేసే స్తోమాలు అనే ఋగ్వేద మంత్రాలు
దక్షిణ ముఖం నుంచి → అధ్వర్వుడు చేసే ఇజ్య, స్తుతులు అనే మంత్ర స్తోత్రాలూ
తూర్పు ముఖం నుండి → హోత చేసే శస్త్రములు అను మంత్ర స్తోత్రాలు

ఉత్తర ముఖంనుండి → అధర్వవేదము
పశ్చిమ ముఖంనుండి → సామవేదము
దక్షిణ ముఖంనుండి → యజుర్వేదము
తూర్పు ముఖమునుండి → ఋగ్వేదము

పురుషాంగంనుండి → సముద్రాలు
పెదవులనుండి, → లోభం
కనుబొమ్మలనుండి → క్రోధం
వెన్నునుండి → మృత్యువు
కుడి వైపు స్తనంనుండి → ధర్మం

నీడనుండి → కర్దముడు
అపానంనుండి → నిరృతి
ముఖమునుండి → సరస్వతి
ఆత్మనుండి → మన్మధుడు
కన్నులనుండి → అత్రి
మనస్సునుండి → మరీచి
ప్రాణంనుండి → వసిష్ఠుడు
ముఖంనుండి → అంగిరసుడు
చేతి నుండి → క్రతువు
చర్మంనుండి → భృగువు
చెవులనుండి → పులస్త్యుడు
నాభి నుండి → పులహుడు
తొడనుండి → నారదుడు
బొటనవ్రేలు నుండి → దక్షుడు
భ్రుకుటి నుండి → నీలలోహితుడు అను రుద్రుడు → → రుద్రగణాలు
దివ్యదృష్టితో → సనత్సుజాతుడు
దివ్యదృష్టితో → సనత్కుమారుడు
దివ్యదృష్టితో → సనందనుడు
దివ్యదృష్టితో → సనకుడు

సృష్టి ఆరంభంలో → అవిద్యాపంచకం (1. మోహం, 2. మహామోహం, 3. అంధతామిస్రం, 4. తామిస్రం, 5. చిత్త విభ్రమం)

No photo description available.